jak pomóc?

Projekt dot. osób dotkniętych bezdomnością.

Fundacja Gaudeamus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego ă Paulo
w okresie od 2022-07-01 do 2022-11-30 realizuje projekt pt. Ograniczenie negatywnych skutków covid-19 wśród bezdomnych mężczyzn w przebywających Bydgoszczy poprzez wsparcie usługami opiekuńczymi oraz profilaktykę zdrowotną.

 

Celem projektu jest podniesienie dobrostanu osób znajdujących się w kryzysie bezdomności       tj. 20 mężczyzn przebywających w Bydgoszczy dotkniętych wykluczeniem społecznym i ubóstwem nie tylko z powodu bezdomności, również narażonych z tego powodu na utratę zdrowia i życia szczególnie w dobie pandemii. Cel będzie osiągnięty końca listopada 2022r. Beneficjentami projektu to mężczyźni najczęściej poranieni, pobici, brudni, bez zaopatrzonych ran, którym doskwierają wszy i świerzb.

Cel osiągnięty zostanie poprzez ułatwienie dostępu usług opiek. ze szczególnym uwzględnieniem
specjalistycznych usł. opiekuńczych. Działania będą miały charakter również profilaktyczny stanowiący odpowiedź na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia
w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

 

Miejsce realizacji projektu:  ul. Al. Ossolińskich 2 budynek parafii pw. św. Wincentego à Paulo,
w pomieszczeniach "Ogrzewalni u Miecia".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020,
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych,
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo